Elliot M. Kreitenberg

President, Dimer UVC Innovations